Hvad kan ombudsmanden hjælpe med?

Ombudsmandens hovedopgaver er:
 • at behandle klager over offentlige myndigheder.
 • at tage initiativ til at undersøge en myndigheds forvaltning.
 • at føre tilsyn med steder, borgere bor i kortere eller længere tid – f. eks. fængsler, døgninstitutioner og psykiatriske bofællesskaber m.v.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Hvilke sager tager ombudsmanden?

Ombudsmanden behandler f. eks. klager over folkeskoler, Ankestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, politiet, Udlændingenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. På børneområdet behandler ombudsmanden også klager over en række private institutioner mv., som tager sig af opgaver i forhold til børn, f.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Hvornår kan man gå til ombudsmanden?

Enhver kan klage til ombudsmanden Det gælder, uanset om du er myndig, om du er dansk statsborger, eller om du bor i Danmark. Brug klageskemaet Hvis du vil klage, opfordrer vi dig til at bruge vores klageskema. Klagefrist Du kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed du vil klage over.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Hvad koster det at klage til ombudsmanden?

Det er gratis at klage til ombudsmanden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Kan man ringe til ombudsmanden?

Borgere er velkomne til at ringe til os for at få vejledning om ombudsmandens muligheder for at hjælpe. Der er også adgang for borgere til at møde op på Folketingets Ombudsmands adresse, Gammeltorv 22 i København.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Hvordan vi kan hjælpe med din klageHvor meget magt har ombudsmanden?

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Er ombudsmanden en myndighed?

Folketingets Ombudsmand er en institution under Folketinget. Ombudsmandens arbejde er fastsat i ombudsmandsloven og er en del af kontrollen med den offentlige forvaltning. Ombudsmandens hovedopgaver er: at behandle klager over offentlige myndigheder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk

Hvad kan man klage til ombudsmanden?

Det kan man klage over

Det er ikke alt, man kan klage over til ombudsmanden. Din klage skal omhandle en forvaltningsmyndighed, fx kommunen eller staten. Du kan klage hvis du mener, at en af disse myndigheder har tilsidesat lovgivningen eller har begået andre forsømmelser i behandlingen af en sag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad kan man klage over?

Er du utilfreds med sagsbehandlingen eller en afgørelse, der er truffet af en offentlig myndighed i en sag, som du er part i, har du som udgangspunkt mulighed for at klage. I mange tilfælde kan du klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen, eller til den overordnede myndighed på området.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvordan kan man skrive en klage?

Klagevejledning – 10 gode råd
 1. Forbered dig på at skrive klagen. Forbered dig på at skrive klagen. ...
 2. Skriv kort og præcist. ...
 3. Skriv tydeligt hvad du klager over. ...
 4. Forklar hvorfor du mener afgørelsen er forkert. ...
 5. Fremhæv relevante udtalelser. ...
 6. Bevar roen. ...
 7. Vedlæg de relevante oplysninger. ...
 8. Kommenter forkerte oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fibromyalgi.dk

Hvordan kan ombudsmanden afgøre en sag?

Ombudsmanden afslutter en fuld undersøgelse ved at udtale sin opfattelse af sagen. Ombudsmanden kan ikke ophæve eller ændre en forvaltningsmyndigheds afgørelse, men kan bl. a. kritisere en afgørelse og henstille til myndigheden, at afgørelsen ændres eller overvejes på ny (se ombudsmandslovens § 22).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Hvor lang tid tager det at få aktindsigt?

Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f. eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvorfor kommer ombudsmanden?

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltnings- skik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Ombudsmanden behandler klager, tager sager op på eget initiativ og tager på tilsyns- besøg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Kan ombudsmanden kontrollere domstolene?

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over domme og domstole. Ombudsmanden behandler normalt heller ikke sager eller spørgsmål, der er under behandling ved domstolene, eller som forventes at blive indbragt for domstolene.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Hvordan klager man over en kommune?

Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til myndigheden, du vil klage over; for eksempel kommunen eller Udbetaling Danmark. Myndigheden skal nemlig have mulighed for at vurdere din sag igen, før den sender din klage videre til os. Det hedder også genvurdering. Du kan ikke klage direkte til Ankestyrelsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ast.dk

Hvad koster det at klage?

Forbrugerklagenævnet kan træffe en afgørelse i din sag

Prisen for at indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet er 400 kroner. De 400 kroner får du igen, hvis du får medhold i din klage. Kan Forbrugerklagenævnet ikke behandle din klage, får du også pengene tilbage.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på taenk.dk

Hvad skal der stå i en klage?

Dit klagebrev skal indeholde:
 • navn og CPR-nr. på den person, sagen drejer sig om.
 • hvilken afgørelse du klager over.
 • hvorfor du klager.
 • dine kontaktoplysninger (postadresse, telefonnummer og eventuelt e-mailadresse)
 • husk dato på dit brev.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ast.dk

Hvor kan pårørende klage?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stpk.dk

Hvad er en ombudsmanden?

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Hvad tjener en ombudsmand?

Lønnen til rigsrevisor og ombudsmanden følger departementschefernes. Deres løn er henholdsvis 1.980.223 kroner og 1.902.171.00 kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kristeligt-dagblad.dk

Hvad er ombudsmandsloven?

Ombudsmanden skal bedømme, om myndigheder eller personer, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser ved udøvelsen af deres opgaver. I forbindelse med Ombudsmandens inspektionsvirksomhed gælder desuden bestemmelsen i § 18.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskelove.dk

Kan ombudsmanden træffe afgørelse?

Ombudsmanden har nu henstillet til Ankestyrelsen at genoptage sagen. Du kan læse ombudsmandens udtalelse her. Princippet betyder, at en myndighed, inden der træffes afgørelse i sagen, har pligt til i relevant omfang at undersøge sagen, så det sikres, at myndigheden træffer den rigtige afgørelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk

Kan man klage over sagsbehandlingstid?

Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt. og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aktindsigtshaandbogen.dk

Hvad er god forvaltningsskik?

God forvaltningsskik er normer og principper for, hvordan myndighederne bør opføre sig i forhold til borgerne. Det betyder, at myndigheder bl. a. skal optræde venligt og hensynsfuldt og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ombudsmanden.dk