Hvad er tillidsrepræsentantens rolle?

Som tillidsrepræsentant er din primære rolle at være med til at sørge for gode og rolige arbejdsforhold på arbejdspladsen. Det gør du bl. a. ved at arbejde for at både FOAs overenskomstmæssige samt lokalt indgåede aftaler bliver overholdt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvilke opgaver har en tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den institution, hvor pågældende er valgt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bupl.dk

Hvad laver man som tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant skal varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og skal bl. a. påse, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten skal desuden gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medst.dk

Hvilken rolle har tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten?

Arbejdsfordeling. Som udgangspunkt varetager tillidsrepræsentanten opgaver, der omhandler lønforhandlinger, ansættelser, advarsler og afskedigelser. Arbejdsmiljørepræsentanten varetager opgaver i forbindelse med arbejdsskader, arbejdspladsvurdering og psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Hvad kan du bruge din tillidsrepræsentant til?

Tillidsrepræsentant (TR): Sådan kan de hjælpe
  • Løn- og tillægsforhandling.
  • Konflikter på arbejdspladsen.
  • Langtidssygemeldinger.
  • Fyring eller advarsler.
  • Muligheder for efteruddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ida.dk

Hvad laver en tillidsrepræsentant?Hvad betyder det at være tillidsrepræsentant?

De ansatte på en arbejdsplads har ret til at vælge en tillidsrepræsentant, hvis arbejdsgiveren har accepteret en aftale om, at de kan det. Tillidsrepræsentantens opgave er at varetage interesser for den gruppe kolleger, som han repræsenterer, og som har valgt ham.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detdanskearbejdsmarked.dk

Hvad skal jeg bruge min TR til?

Min leder oplyser, at der skal være større besparelser på min arbejdsplads. Din TR kan informere dig og dine kollegaer om, hvad der sker og hvordan din lokale FOA afdeling inddrages, i samarbejde med de tillidsvalgte, for at få størst mulig indflydelse på besparelserne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvad får man i løn som tillidsrepræsentant?

Som tillidsrepræsentant får du din sædvanlige løn. Om du bruger arbejdstiden på de normale arbejdsopgaver eller på arbejdet som tillidsrepræsentant, påvirker ikke din løn.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kost.dk

Hvad er forskel på tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant?

AMR er valgt af alle ansatte i en afdeling eller et arbejdslederområde, mens TR er valgt inden for et fagligt afgrænset område. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke “væltes”, det vil sige tvinges væk fra dit hverv, hvis kollegaerne ønsker det. Du sidder valgperioden ud.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lfs.dk

Hvad får en AMR i løn?

Honorar for arbejdsmiljørepræsentanten

Halvdelen af de valgte arbejdsmiljørepræsentanter får under 500 kr. pr. måned i tillæg, og den anden halvdel får mellem 500 og 1.000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på amo-uddannelse.dk

Hvad får en tillidsmand i løn 3f?

Grundvederlaget for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter vil fremover være på 7.500 kroner om året. Og 15.000 kroner for fællestillidsrepræsentanter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladet3f.dk

Er det lovpligtigt at have en tillidsrepræsentant?

Derudover gælder der særlige regler for tillidsrepræsentanter, fx er de typisk ekstra beskyttet mod at blive sagt op. Retten til at have en tillidsrepræsentant er ikke lovbestemt, men er aftalt i de forskellige overenskomster.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Kan man fyre en tillidsrepræsentant?

Afskedigelse af en tillidsrepræsentant skal ske med den pågældendes individuelle overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder, jf. tillidsrepræsentantaftalens § 11, stk. 3, nr. 1.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pav.medst.dk

Hvad skal en tillidsrepræsentant 3F?

Til dig som er tillidsrepræsentant. Som medlem af 3F får du råd og vejledning, når du er blevet valgt som tillidsrepræsentant. Det er et stort ansvar, og du får en vigtig rolle over for dine kolleger, arbejdsplads og 3F. En vigtig opgave for dig som tillidsrepræsentant er at engagere og involvere dine kolleger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 3f.dk

Hvad laver en tillidsrepræsentant HK?

Som tillidsrepræsentant er man sine HK-kollegers repræsentant på arbejdspladsen. Det betyder, at man fx: Samarbejder med ledelsen om udvikling af arbejdspladsen. Hjælper kollegerne med at forstå deres arbejds- og lønvilkår.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Hvad laver en tillidsrepræsentant suppleant?

TR-suppleanten (ergoterapeut)

Rådgive kolleger og være bisidder. Forhandle løn m.v. sammen med suppleanten – forberedelse og aftaleret i forhold til fysioterapeuterne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysio.dk

Hvem kan vælge en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant er organisationens repræsentant på arbejdspladsen. Det er derfor organisationen og dens medlemmer på arbejdspladsen, der bestemmer, om der skal vælges en tillidsrepræsentant.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medst.dk

Kan en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant være samme person?

Det er muligt at den samme person kan vælges som både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Det kræver dog, at der gennemføres to separate valg, hvor valgreglerne for henholdsvis TR og AMiR følges. De to valg skal foregå hver for sig. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved kun ét valg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på socialraadgiverne.dk

Hvad laver en tillidsrepræsentant BUPL?

Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den eller de institutioner, hvor tillidsrepræsentanten er valgt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bupl.dk

Hvad koster det at fyre en tillidsmand?

Det vil sige at man som tillidsrepræsentant har mellem 6 og 9 måneders opsigelsesfrist, alt efter hvor lang tid man har været ansat. Hvis du bliver fyret uretmæssigt, dvs. hvis der ikke er tvingende årsager til stede, kan du kræve op til 12-18 måneders løn i godtgørelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Er det vanskeligt for en arbejdsgiver at afskedige en tillidsrepræsentant?

I det offentlige er alle tillidsvalgte omfattet af en særlig beskyttelse. Det gælder også for mange overenskomstansatte tillidsvalgte i private overenskomster. Det betyder, at det er sværere for din arbejdsgiver at afskedige dig. Som tillidsrepræsentant er du altså mere beskyttet i ansættelsen end dine kolleger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk

Kan man stoppe som tillidsrepræsentant?

Som udgangspunkt er du valgt for to år, men der kan opstå helt særlige situationer, hvor du eller dine kolleger skal tage stilling til, om din TR-periode skal ophøre inden, de to år er gået.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysio.dk

Hvem repræsenterer en tillidsmand?

Tillidsrepræsentanten repræsenterer medarbejderne og forbundene i faglige spørgsmål. De forelægger forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne. Tillidsrepræsentanten har pligt til at fremme et roligt og godt samarbejde mellem virksomheden og medarbejderne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskindustri.dk

Kan man vælte en tillidsmand?

Hvervet bevares, hvis der sker genvalg inden periodens udløb. Hvis der ikke er fastsat en bestemt valgperiode, fungerer tillidsrepræsentanten "indtil videre". Ophør kan også ske ved, at tillidsrepræsentanten frasiger sig hvervet eller bliver væltet af de ansatte.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pav.medst.dk

Hvor mange ansatte skal man være for at have en tillidsmand 3F?

Hvem kan vælges? Hvis I er mere end 5 medarbejdere, så har I ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Det er medlemmerne af 3F, der kan vælge en tillidsrepræsentant iblandt hinanden. Tillidsrepræsentanten skal helst være fuldtidsansat og have mere end 9 måneders anciennitet i virksomheden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på 3f.dk