Kan man få hjælp til uddannelse?

Du kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet, der skal hjælpe dig med at gennemføre en erhvervsuddannelse, en almen voksenuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Kan man få økonomisk hjælp til uddannelse?

Omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte samt personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau muligheden for at søge om økonomisk støtte til efteruddannelse. Dvs. at du som uddannelsessøgende i job har mulighed for årligt at søge om op til 10.000 kr. i tilskud til kompetenceudvikling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på via.dk

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har råd til uddannelse?

Du kan søge SVU til voksenuddannelse på videregående niveau, fx en akademiuddannelse. Men søger du SVU til videregående niveau, må du ikke på forhånd have en videregående uddannelse. Kun i særlige tilfælde kan du søge SVU til diplomuddannelser, masteruddannelser og enkeltfag på universiteterne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Kan kommunen betale for min uddannelse?

Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser og tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på a-kasser.dk

Kan man søge legat til uddannelse?

Så har du heldigvis mulighed for at søge et legat. I Danmark findes der over 20.000 legater, hvoraf mange er øremærket til uddannelse. Nogle af disse legater er specifikt møntet mod støtte til videre- og efteruddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på finduddannelse.dk

Hvorfor er det så svært at vælge en uddannelse?Hvad støtter Novo Nordisk fonden?

Hvem er vi? Vi er en dansk erhvervsdrivende fond, der har to hovedformål: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed i Novo Gruppens selskaber (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis)), samt at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på novonordiskfonden.dk

Hvor kan man søge om økonomisk hjælp?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Du kan fx søge om hjælp til: rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan jobcenteret hjælpe med uddannelse?

Jobcenteret kan fra første ledighedsdag tilbyde uddannelse i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Kan man få økonomisk hjælp fra kommunen?

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til udsatte borgere, som ikke selv kan betale for visse udgifter. Det kan fx være hjælp til enkeltudgifter, medicin, syge- og tandbehandling, midlertidig huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere og flytning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Hvilke uddannelser giver ret til 110% dagpenge?

Nu kan ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år eller faglærte med en forældet uddannelse uddanne sig som fx SOSU-assistent eller elektriker til 110 pct. af dagpengesatsen. For en måned siden vedtog Folketinget nemlig at genindføre retten til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge for resten af 2023.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bm.dk

Kan man få en uddannelse med ADHD?

Typiske støtteformer til studerende med ADHD/ADD

De typiske støtteformer til studerende med ADHD er specialpædagogisk bistand (støttetimer) – også kaldt mentortimer – og støttepersontimer. Du skal søge om specialpædagogisk støtte (SPS) hos studievejlederen / SPS-vejlederen på uddannelsesstedet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på adhd.dk

Hvem har ret til gratis uddannelse i Danmark?

Hvem skal ikke betale?
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse (permanent)
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark.
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ucl.dk

Hvornår kan man få dobbelt SU?

Skal du i praktik med løn som del af din videregående uddannelse, kan du få dobbelt SU og SU-lån i måneden op til den første lønnede praktikperiode, hvis din lønnede praktik er bagudlønnet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Hvornår er man berettiget til SVU?

Hvis du er over 25 år og i arbejde, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte. SVU er især målrettet personer, der ønsker at uddanne sig på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau eller deltage i en akademiuddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvor meget er børnetilskud til forældre under uddannelse?

Børnetilskuddet er i 2024 fastsat til 6.432 kr. om året. Børnetilskuddet udbetales forud hver tredje måned.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvilke hjælpemidler kan man få fra kommunen?

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
 • ortopædisk fodtøj.
 • kompressionsstrømper.
 • proteser, fx arm-, ben-, bryst- og øjenproteser.
 • støttekorsetter og bandager.
 • parykker.
 • stomihjælpemidler, bleer og katetre.
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvornår er man berettiget til paragraf 34?

Særlig støtte er en økonomisk støtte, du kan søge til at dække dine høje boligudgifter, hvis du har været ude for en livsændrende social begivenhed. Det kan fx være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse, som betyder, at du er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på odense.dk

Hvad ligger uddannelseshjælp på?

Uddannelseshjælp erstatter kontanthjælp og er til unge under 30 år, der ikke har nogen uddannelse. Uddannelseshjælp er på niveau med SU og er altså et økonomisk bidrag til unge. Formålet med uddannelseshjælpen er derfor at få de unge i uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvad er uddannelsesgodtgørelse?

Uddannelsesgodtgørelse er en uddannelsesordning for tilskadekomne, der har været ude for en arbejdsskade med en méngrad på mindst 10 pct. Ordningen er for privatpersoner, der har pådraget sig en eller flere skader på arbejdet og som efter 1. januar 2024 får truffet afgørelse om en méngrad på mindst 10 pct.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Hvem kan få jobrettet uddannelse?

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede med færrest faglige kompetencer. Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Hvilken uddannelse tager kun 1 år?

På kun to år kan du tage en erhvervsakademiuddannelse inden for netop det fagområde, der interesserer dig. Herefter kan du: læse videre på en professionsbacheloruddannelse (top-up), der tager yderligere halvandet år, eller. søge ud på arbejdsmarkedet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cphbusiness.dk

Hvad støtter Egmont Fonden?

Egmont støtter primært civilsamfundets ildsjæle og organisationer og arbejder særlig gerne sammen med organisationer, der bidrager signifikant til, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig lægger vi særligt vægt på, at der er et meget stærkt børne- og ungeperspektiv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på egmontfonden.dk

Hvad kan man søge støtte til?

Her kan du søge økonomisk støtte og legater
 • Mødrehjælpens Feriehjælp.
 • Dansk Folkehjælp Feriehjælp.
 • Folkeferie Fonden.
 • Frelsens Hær - lejre og udflugter.
 • Mødrehjælpens ideer til billige og gratis ferieoplevelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på engodstart.dk

Hvem kan søge Nordea Fonden?

Målgruppen er 0- til 18-årige. Projekter, som øger mulighederne for at komme ud i det fri, og som motiverer flere til et aktivt natur- og friluftsliv. Projekter, som motiverer flere til at tage del i og ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet. Aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nordeafonden.dk