Kan man få erstatning hvis man ikke har forsikring?

Har du ikke forsikring, eller dækker den ikke (hele) dit tab, kan du bede politiet om at tage dit erstatningskrav med, hvis sagen kommer for retten. Så skal politiet have bevis for dit tab. Du kan også selv komme til retsmødet og oplyse om dit erstatningskrav.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvornår har man ret til erstatning?

Man kan have krav på erstatning, hvis man har lidt et tab. Et tab kan opstå ved at man har mistet en indtægt i form af løn eller omsætning i en virksomhed. Det kan også være en udgift, man har haft på grund af andres adfærd – for eksempel udgifter til vikar eller til sygedagpenge eller noget helt tredje.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Kan man få erstatning for bedrageri?

Hvis du været udsat for tyveri, bedrageri, hærværk eller anden kriminalitet, hvor du har mistet penge eller fået stjålet eller ødelagt ting, kan du få erstat-ning fra den eller de personer, der dømmes for forbrydelsen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.gl

Hvad kan man få erstatning for?

Du kan for eksempel have fået en skade som følge af:
 • Forsinket behandling.
 • Manglende behandling.
 • Forkert behandling.
 • Forkert diagnose.
 • Komplikationer efter en operation.
 • Bivirkninger efter medicin.
 • Defekte apparater, implantater eller udstyr.
 • Forsøg, blod- eller organdonation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sundhed.dk

Hvad er de 4 erstatningsbetingelser?

Ansvarsgrundlag (culpa eller objektivt ansvar) Økonomisk tab. Kausalitet - årsagsforbindelse mellem skadevolders handling og den skete skade. Adækvans - skaden skal være en påregnelig følge af den ansvarspådragende handling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på trojka.dk

Q & A: What If My Employer Does Not Have Workers' Comp Insurance?Kan man få erstatning for fejloperation?

Alle kan søge erstatning hos Patienterstatningen, hvis de får en skade, når de bliver behandlet eller køber medicin i Danmark. Skader efter behandling eller brug af medicin kan for eksempel ske: på sygehuset. hos din egen læge.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad er men erstatning?

Den erstatning, du får for varige mén, skal dække de gener, smerter og ulemper, som du oplever efter ulykken, og de begrænsninger ulykken giver dig i dit daglige liv. Erstatningen udregnes efter din såkaldte méngrad, altså graden af hvor meget du er kommet til skade.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Hvem udbetaler erstatning?

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen, og det skal normalt ske senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvor lang tid tager erstatning?

9 måneder tager det i gennemsnit, før du får en afgørelse i din sag. Læs hvilke trin en erstatningssag typisk skal igennem.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på patienterstatningen.dk

Hvor meget kan man kræve i erstatning?

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dine gener svarer til 5 % eller mere. Taksten udgør 979.000 kroner ved 100 % invaliditet. I helt særlige tilfælde kan méngraden fastsættes til 120 procent, dog ikke højere end 1.173.500 kroner. Per mengrad er taksten 9.790 kroner.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Hvor meget får man for bedrageri?

Strafferammen for bedrageri er som udgangspunkt den samme som for tyveri, underslæb, mandatsvig, afpresning, åger og skyldnersvig, nemlig fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Det står i straffelovens § 285. Der er således den samme strafferamme for bedrageri som de fleste andre almindelige formueforbrydelser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ilas.io

Hvor mange år kan man få for bedrageri?

Flere former for økonomisk kriminalitet – heriblandt bedrageri, underslæb og hvidvask – kan straffes med op til halvandet års fængsel og særligt grove tilfælde med fængsel i op til otte år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på faktalink.dk

Hvor lang tid efter en skade kan man få erstatning?

Du kan få erstatning fra uheldstidspunktet og normalt så længe, du er sygemeldt. Hvis du ikke bliver rask, kan du højst få godtgørelse for svie og smerte indtil méngraden – helt eller delvist - kan fastsættes, og der er et loft for godtgørelsens størrelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forsikringsguiden.dk

Kan man få erstatning for en gammel skade?

Efter erstatningsansvarslovens § 11, kan en afsluttet skadesag om godtgørelse eller erstatning nemlig fordres genoptaget på skadelidtes initiativ, hvis de faktiske omstændigheder ved den oprindelige skadesag væsentlig er forværret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bechbruun.com

Kan man kræve udbetalt erstatning tilbage?

Hvis selskabet vælger at udbetale en erstatning før en operation, kan de således normalt ikke kræve tilbagebetaling, hvis den tilskadekomnes situation senere forbedres. Det gælder imidlertid ikke, hvis selskabet efterfølgende får oplysninger om særlige omstændigheder, som fx at der er givet urigtige oplysninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ulykkespatient.dk

Hvordan får man vurderet mengrad?

For at kunne fastsætte méngraden skal helbredstilstanden efter skaden have nået stationærtidspunktet. Det vil sige, at følgerne af skaden ikke længere kan forventes at blive bedre. Fastsættelsen af méngraden sker ud fra en lægelig vurdering inden for det eller de lægelige specialer, som skaden hører under.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvilke sygdomme giver erstatning?

Kritisk Sygdom
 • AIDS.
 • Alzheimers sygdom.
 • Blindhed.
 • Døvhed.
 • Flåtbid (følgerne efter borreliainfektion (TBE) i nervesystemet)
 • Forbrændinger, forfrysninger, ætsninger (større)
 • Hjerneblødning, blodprop i hjernen (følgerne efter disse)
 • Hjernebetændelse eller hjernehindebetændelse (følgerne efter disse)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pension.dk

Er erstatning skattefrit?

Tilskadekomne skal ikke betale skat af erstatninger, der udbetales som et engangsbeløb. Hvis en erstatning derimod udbetales løbende, er den som hovedregel skattepligtig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvad får man for svie og smerte?

Svie og smerte er fastsat ved en takst på 220 kr. skattefri (2023), og taksten reguleres årligt. Du kan maksimalt få 85.500 kroner udbetalt, hvilket svarer til cirka 383 sygedage. Udbetalingerne stopper, når en eventuel afgørelse om varigt mén finder sted.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatning.dk

Hvor meget er 5% mengrad?

Der fastsættes hvert år et nyt beløb for godtgørelsen for varigt mén. I 2023 svarer 100 % i mén til en godtgørelse på 979.000 kr. Det betyder, at tilskadekomne med et mén på 5 %, som er det laveste mén, der udbetales godtgørelse for, vil få udbetalt 48.950 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Kan man få erstatning for brækket håndled?

Har du brækket håndleddet? Hvis du er udsat for en personskade, hvor du brækker dit håndled eller har fået en anden bløddelsskade på din hånd eller underarm, kan du have krav på erstatning fra din egen ulykkesforsikring.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erstatningsretten.dk

Hvor lang tid må der gå inden man anmelder en skade?

Du skal som arbejdsgiver anmelde arbejdsulykker senest 14 dage efter første fraværsdag. Hvis du som arbejdsgiver ikke anmelder inden fristen, kan andre opfordre dig til at gøre det, fx den tilskadekomne selv eller en repræsentant for den tilskadekomne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på aes.dk

Hvad er en straks erstatning?

Du får erstatning med det samme

En ulykkesforsikring hjælper, hvis du får varige mén efter en ulykke, men den dækker ikke de mange andre behov, der kan opstå i forbindelse med ulykken. Codan Udvidet strakserstatning sikrer dig et kontant beløb med det samme, og du bestemmer selv, hvad du vil bruge pengene på.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på codan.dk

Kan man få erstatning for fejl diagnose?

Du kan også få erstatning for fejlagtig eller forsinket diagnose eller for manglende behandling. Det kræver dog, at den forsinkede eller fejl- agtige diagnose eller den manglende behandling har ført til en skade. Donorer og forsøgspersoner kan også søge om erstatning for skader.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ft.dk