Hvor mange år kan man få kontanthjælp?

For at få kontanthjælp på ungesats skal du opfylde alle betingelserne: du er under 30 år. du har en erhvervskompetencegivende uddannelse. du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvornår ophører kontanthjælp?

Borgeren er flyttet uden at give besked til kommunen

Når en borger flytter fra kommunen og dermed får ny opholdskommune, ophører kommunens pligt til at udbetale kontanthjælp. Når kommunen finder ud af, at en borger er flyttet uden at give besked om det, kan fraflytningskommunen derfor stoppe kontanthjælpen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ast.dk

Hvornår er man ikke berettiget til kontanthjælp?

Du må ikke blive forsørget af andre (hvis du er gift, og din ægtefælle kan forsørge dig, er du ikke berettiget til kontanthjælp) Du må ikke have en formue (der ses dog bort fra en formue på 10.000 kr. for enlige og en formue på 20.000 kr. for ægtepar)

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på tankpenge.dk

Kan alle komme på kontanthjælp?

Enhver kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Hvad er kravene for at få kontanthjælp?

For at være berettiget til kontanthjælp skal du have lovligt ophold i Danmark, være fyldt 18 år, og der skal være opstået en situation, der gør, at du ikke længere kan forsørge dig selv. Hvis du er gift, og din ægtefælle kan forsørge dig, eller hvis I har formue, kan du ikke modtage kontanthjælp.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jobcenter.hedensted.dk

Giver det stadig mening, at Danmark har kontanter?Hvor meget må man have på kontoen for at få kontanthjælp?

Kommunen skal se bort fra et formuebeløb på op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for par.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Hvilke psykiske sygdomme giver forhøjet kontanthjælp?

Tillægget er tiltænkt unge med de psykiske lidelser, som er nærmere angivet i bilag 1 til folketingsbeslutningen. Der er tale om skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotiske tilstande, korterevarende psykotiske tilstande, skizoaffektiv lidelse og uspecificerede ikke-organisk betingede psykoser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvem kan søge om kontanthjælp?

Du kan søge om kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du i en periode er ude af stand til at forsørge dig selv og din familie.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Kan man købe hus når man er på kontanthjælp?

Man kan ikke få kontanthjælp, hvis formuen er over 10.000,- for enlige og 20.000,- for gifte. Såfremt man køber et hus, vil den hjælp man modtager til renter og afdrag på huset, hvis man modtager en sådan, være tilbagebetalingspligtig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvor mange timer må man arbejde på kontanthjælp?

225-timersreglen er et krav om at arbejde mindst 225 timer

Reglen betyder, at hjælpen til dig bliver nedsat, hvis du har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og du ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan kommunen nægte mig kontanthjælp?

Ja det er faktisk korrekt, at du kan nægtes hjælp. En gyldig grund til ikke at lade sig aktivere er at man ikke har pasningsmulighed til sine børn. Du har efter det oplyste fået tilbudt en pasningsmulighed men har valgt ikke at bruge den. Dermed betragtes det ikke som en gyldig grund til ikke at stå til rådighed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvor mange penge må man have i banken som kontanthjælpsmodtager?

Hvis du ønsker at modtage kontanthjælp, kræver kommunen, at du bruger din formue og de værdier, som let kan omsættes til penge først. Beløb på op til 10.000 kr. er dog undtaget. For ægtefæller er en opsparing på tilsammen op til 20.000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på raadtilpenge.dk

Hvad sker der hvis man arver mens man får kontanthjælp?

Svar: Man kan ikke modtage kontanthjælp, hvis man er i besiddelse af en formue på 10.000,- som enlig, det dobbelte for ægtepar. Hvis man frasiger sig arven, vil kontanthjælpen blive ydet mod tilbagebetaling, da det betragtes som uforsvarlig økonomi at frasige sig en arv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvad er kontanthjælpen i 2024?

De offentliggjorte satser for kontanthjælpen i 2024 er: Grundydelsen i 2024 er: 3.834 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på seniorfolk.dk

Hvor mange penge får du ca om måned i kontanthjælp?

Kontanthjælp sats 2023

Du kan som hovedregel få mellem 11.944 og 15.874 kr. om måneden i kontanthjælp, hvis du er 30 år eller derover, forudsat at du opfylder de øvrige betingelser. Til sammenligning kunne du få 15.570 kr. om måneden som forsørger og 11.716 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sambla.dk

Er der skat på kontanthjælp?

Kontanthjælp er skattepligtig indkomst.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på info.skat.dk

Hvilke diagnoser giver tillæg?

De diagnoser, som efter loven giver ret til den højere sats, er skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Kan jeg få diagnose tillæg?

Diagnoser kan udløse tillæg, men hvilke diagnoser? Der er enkelte dokumenterede alvorlige psykiske lidelser, som hvis du er under 30 år, kan give et tillæg til din uddannelseshjælp, men dette skal der foreligge lægelig dokumentation for.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på rsvr.dk

Hvem er berettiget til diagnose tillæg?

For at kunne få handicaptillæg skal du have et betydeligt nedsat funktionsniveau. Det kan for eksempel være, hvis du har et medfødt handicap, har væsentlige følger efter ulykke eller sygdom, eller hvis du har en psykisk diagnose, herunder en diagnose inden for autismespektret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på su.dk

Kan kommunen se min konto?

De offentlige myndigheder kan kun overføre penge til din NemKonto. De kan hverken trække penge på kontoen eller se kontobevægelser, og de har ikke direkte adgang til at se dit kontonummer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nemkonto.dk

Kan man få kontanthjælp hvis man ejer noget?

Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov. Formue er fx penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvor meget må man tjene udover sin kontanthjælp?

Hvis du tjener mere end 40.000 kr. om året, vil du blive omfattet af de almindelige modregnings-regler mv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kk.dk