Hvilken virksomhed forurener mest i Danmark?

I 2021 udledte Aalborg Portland 2,2 millioner ton CO2 om året. De mange ton gør cementfabrikken til den virksomhed i Danmark, der udleder langt, langt mest CO2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvilke virksomheder forurener mest?

Disse 25 virksomheder udleder mest CO2:
 • Coal India.
 • PJSC Gazprom.
 • Exxon Mobil Corporation.
 • Cummins Inc.
 • Thyssenkrupp AG.
 • Rosneft OAO.
 • Royal Dutch Shell.
 • China Petroleum & Chemical Corporation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på csr.dk

Hvad er det der forurener mest i Danmark?

Udover transport og energiforsyning er de fem brancher i den danske økonomi, som udleder mest CO2: glas- og betonindustri, råstofindvinding, renovation, affaldsbehandling mv., landbrug og gartneri samt bygge og anlæg. Disse fem brancher står tilsammen for 59 pct.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dst.dk

Hvem er de største klimasyndere i Danmark?

 • Fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer – kul, olie og gas – er uden tvivl den største klimasynder. ...
 • Landbrugssektoren. Landbrug er en anden stor bidragyder til klimaændringer. ...
 • Transportsektoren. ...
 • Affaldsforvaltning. ...
 • Skovrydning. ...
 • Energiintensive industrier. ...
 • Fødevarespild. ...
 • Modeindustrien.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på travelgreen.dk

Hvad udleder mest CO2 i Danmark statistik?

Energisektoren i Danmark udleder omkring 37% af den samlede udledning. Det skyldes, at ikke al energiproduktion er bæredygtig – og nogle sektorer er stadig afhængige af fossile brændstoffer som kul og olie. El-produktion er den største CO2-udleder i Danmark og står for 32,10 milliarder tons CO2 om året.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på viasol.dk

10 virksomheder i Danmark, der ansætter folk fra udlandetHvad udleder mest CO2 i hverdagen?

Den største del af vores udledninger kommer fra vores fødevarer, der samlet set udgør 20 procent af vores samlede udledninger. Kigger man dybere ned i tallene, er det især oksekøddet, der belaster klimaet. Af al den mad en gennemsnitlig dansker spiser, kommer 55 procent af CO2-udledningen fra oksekøddet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvilken virksomhed udleder mest CO2?

I 2019 udgjorde fossile brændstoffer – som naturgas, olie og kul – mere end 80 % af den globale energiforsyning. 25 % af de CO2-udledninger, der blev produceret ved forbrænding af disse fossile brændstoffer, kommer fra opvarmning og el i bygninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på greenmatch.dk

Hvad er den største forureningskilde?

Opvarmning sviner

I dag er den største forureningskilde, når vi tænder for varmen. Varmen i radiatoren produceres i høj grad i et varmeværk eller et fyr i kælderen, der kører på gas, olie eller kul, som udleder partikler i luften.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på verdensbedstenyheder.dk

Hvad forurener mest elbil eller benzin?

Elbiler udleder lidt over halvt så meget CO2 pr. kørt kilometer, som en sammenlignelig benzinbil. En VW e-Up udleder således 52 gram CO2 pr. kørt km, mens den i benzinudgaven udleder 95 gram CO2 pr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dn.dk

Hvor meget forurener Danmark på verdensplan?

Når man medtager CO2-udledningerne fra de varer, vi importerer og forbruger i Danmark, har vi det 33. højeste klimaaftryk per indbygger ud af 176 lande på kloden, der er med i undersøgelsen. - Danmark er blandt de 20 procent af landene i verden med det højeste klimaaftryk, fastslår Daniel Moran.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvad påvirker klimaet mest?

CO2 fra menneskelig aktivitet er den, der bidrager mest til den globale opvarmning. I 2020 var CO2-koncentrationen i atmosfæren steget til 48 % over det førindustrielle niveau (inden 1750). Andre drivhusgasser udledes i mindre mængder som følge af menneskelige aktiviteter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på climate.ec.europa.eu

Hvilket dyr forurener mest?

Oksekød og lammekød belaster klimaet mest

Det, som batter mest i forhold til klimaet, er at skrue ned for indtaget af okse- og lammekød. Lammekød belaster nemlig klimaet med 21,4 kg CO2-ækv. pr. kg fødevare og oksekød med 13,9 kg CO2-ækv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foedevareguiden.dk

Hvad er den største klimabelastning?

Forbrænding af fossile brændstoffer i forbindelse med produktion af elektricitet og varme er det førende årsag til klimaforandringerne. Ifølge WRI står elektricitet– og varmeproduktion for næsten en tredjedel af drivhusgasarter, der udledes. Mange steder i verden bruger stadig kulkraft til at producere el og varme.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på startupmagazine.dk

Hvor meget forurener vi i Danmark?

Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er udtryk for den udledning, forbruget af varer og tjenesteydelser i Danmark medfører. Det er beregnet til at være 61 mio. ton CO2 om året, hvilket svarer til, at hver enkelt dansker udleder 11 ton CO2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kefm.dk

Hvor meget forurener tekstilindustrien?

Tøjproduktion forurener vandet

Bomuldsplanten kræver store mængder vand. Derfor får markerne ofte vand fra nærliggende søer eller vandløb, og det kan betyde, at søerne tørrer ud. Kemikalier sviner også senere i processen, når de sammen med blege- og farvestoffer forurener spildevandet fra tekstilfabrikkerne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på taenk.dk

Hvor er der mest forurening i København?

De to største lokale kilder til luftforurening i København er vejtrafik og brændefyring. Københavns Kommune har optaget WHO's vejledende grænseværdier for luftforurening som målsætning for luftkvaliteten i byen. Kommunen arbejder med en række indsatser, der bidrager til at skabe renere luft i København.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kk.dk

Hvad er årsagen til forurening?

Forurening kan opstå på grund af en skadelig mængde naturlige stoffer. Det kunne for eksempel være overgødning med eller udslip af gylle i forbindelse med husdyrhold. Der er i Danmark stor opmærksomhed på forureningsfaren. Således har Miljøstyrelsen udfærdiget en liste over uønskede stoffer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad forurener mest i landbruget?

Det gælder også landbrugsproduktionen, som bidrager til den globale opvarmning ved at udlede klimagasserne metan, lattergas og kuldioxid. For landbruget bidrager energiforbruget til udledning af kuldioxid, men de største bidrag til drivhusgasudledningen stammer fra metan og lattergas.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lbst.dk

Hvad udleder en ko?

En ko udleder klimagassen metan gennem dens bøvser og en meget lille del som tarmgas. Det kaldes enterisk metan. Udledningen skyldes, at koen er en drøvtygger, og når dens foder fordøjes i koens fire maverne, produceres der metan. Faktisk er metan i køers bøvser en af de primære klimagas-udledninger fra landbruget.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lf.dk

Hvad er det der gør at Kina udleder så meget CO2?

Kina udleder mere CO2 end andre lande, fordi det er verdens mest folkerige land og har en stor industriel sektor, der forbrænder store mængder fossile brændstoffer som kul, olie og gas til energiproduktion.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studieportalen.dk

Hvad er den største kilde til CO2 forurening?

Afbrænding af de fossile brændstoffer olie og naturgas står for den største udledning af CO2. Og især afbrænding til el-produktionen udleder meget CO2. Men transport, industri, rydning af regnskove og andre menneskeskabte aktiviteter spiller også en stor rolle udledningen af CO2.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på illvid.dk

Hvor meget CO2 udleder 1 kg hakket oksekød?

I gennemsnit udleder et kilo oksekød 52 kilo CO2. Forklaringen er, at det samlede beregnede klimaaftryk fra oksekødet bliver fordelt på grundlag af den økonomiske værdi af de enkelte udskæringer ud fra nogle gennemsnitspriser. Så jo dyrere udskæringen er jo større vil udledningen være.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dr.dk

Hvor meget CO2 udleder en burger?

Det er næppe overraskende, at rødt kød er dårligt for klimaet. En burger med 180 g hakkebøf samt bacon og ost belaster således med over 6 kg CO2e. Det er mere end 15 gange så meget som en burger med 113 g plantebøf, hvor aftrykket er 0,4 kg CO2e.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dm.dk