Hvem må hente mit barn i institution?

Som udgangspunkt er det bopælsforælderen, som bestemmer alt i dagligdagen mht. barnets forhold i og omkring skolen, og hvem der f. eks. må hente og bringe barnet til og fra skole.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foraeldreraadgivningen.dk

Hvem må hente mit barn?

Der er ikke regler for, hvem der må hente dit barn fra skole og des lignende, når du er skilt. Det betyder, at du godt må lade andre hente din søn fra skole, klub eller andre aktiviteter.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bornsvilkar.dk

Hvem skal hente og bringe barnet?

Det står i loven, at det er forældrenes fælles ansvar at hente og bringe barnet i forbindelse med samvær. Hvis I ikke er enige om transporten, kan Familieretshuset eller familieretten derfor som udgangspunkt ikke løse den tvist.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieretshuset.dk

Hvem skal hente ved samvær?

I har som forældre et fælles ansvar for at bringe og hente jeres barn i forbindelse med samvær. I skal selv tilrettelægge transporten af barnet - uden at inddrage Familieretshuset. I skal aftale den transportordning, som I mener, er bedst for jeres barn og mest hensigtsmæssig i forhold til jeres situation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvornår er det samværschikane?

Samarbejdschikane kan komme fra begge forældres side – et manglende samarbejde kan altså både skyldes bopælsforælderen og samværsforælderen. Samarbejdschikane fra bopælsforælderens side kan for eksempel bestå i, at han eller hun nægter at udlevere barnet til samvær uden gyldig grund. Dette kaldes ofte samværschikane.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på moedrehjaelpen.dk

Hvad sker der, hvis børn ikke får mad i skolen?Hvornår kan barnet sige nej til samvær?

Når barnet er fyldt 10 år, kan de kontakte Familieretshuset, hvis de ikke trives i den allerede eksisterende samværsordning. Familieretshuset skal, på den baggrund, tage en samtale med begge forældre om samværsaftalen med udgangspunkt i barnets perspektiv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bornsvilkar.dk

Hvem bestemmer samvær med børn?

Hvis I ikke er enige om, hvor meget samvær, der skal være, kan samværsforælderen (den forælder barnet ikke bor hos) søge om, at Familieretshuset hjælper med at bestemme samværet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieretshuset.dk

Hvad er mine rettigheder som samværsforældre?

Som samværsforælder har du ret til at bestemme over den tid, hvor du har barnet på samvær, og du har også ret til at rejse på ferie til udlandet med dit barn, medmindre Familieretshuset eller Familieretten har begrænset dette. Du har ret til at få barnets pas udleveret af bopælsforælderen, så du kan tage på ferie.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ret-raad.dk

Hvad er regler for samvær?

Hvor meget samvær skal der egentlig være? Det korte svar er, at der skal være lige så meget samvær, som det enkelte barn har brug for. Det vil altid være en konkret vurdering i hver enkelt situation. Det er som udgangspunkt jer som forældre, der sammen aftaler, hvordan samværet skal tilrettelægges.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieretshuset.dk

Hvor gammel skal et barn være for selv at bestemme?

Børn over 12 år ikke må bestemme selv, hverken hvor de ønsker at bo, eller hvor meget samvær de ønsker, men børnene skal høres. Afhængig af børns alder og modenhed, i praksis fra skolealderen, skal børn høres.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advokatgruppen.dk

Hvem skal sørge for tøj ved samvær?

a., at en bopælsforælder, der modtager bidrag, skal sørge for, at barnet har tilstrækkeligt tøj, som passer til årstiden, med til samværet. Vi kan ligeledes oplyse, at det er forældrenes eget ansvar selv at aftale en kommunikationsform, der kan afhjælpe problemer vedrørende manglende og passende tøj til samværet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieretshuset.dk

Kan mor nægter samvær?

Hvis bopælsforælderen nægter at udlevere barnet til det aftalte samvær, har bopælsforælderen misligholdt samværsaftalen. Du kan i sådanne tilfælde få hjælp ved familieretten, og dette kan du uanset om du har dom på samværet, eller om samværet er blevet fastsat efter indbyrdes aftale.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokat.com

Hvor meget samvær 4 år?

Der findes ingen regler for, hvor meget samvær et barn skal have med den forælder, det ikke bor hos. Det er derfor op til forældrene at vurdere, hvad der vil være bedst for barnet. I princippet kan I lave samværsordningen præcist som I vil. Det vigtigste er, at samværet fungerer godt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boerneadvokaten.com

Hvor gammel skal man være for at være alene hjemme om natten?

Alene i mørket

Psykolog Dorthe Lau vurderer, at et barn først er parat til at være alene hjemme, når det er 10 år: "I den alder kan børn tænke og handle rationelt og går derfor sjældent i panik, hvis uforudsete situationer opstår," siger hun.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på psykologdorthelau.dk

Hvis samværsforældre ikke aflevere?

Hvis dit barn ikke bliver afleveret tilbage efter samvær, kan du få hjælp hos familieretten. Det gælder uanset om der foreligger en afgørelse, eller om I selv har lavet en aftale om samvær. Hvis dit barn ikke bliver afleveret tilbage, skal du anlægge en sag på minretssag.dk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieretshuset.dk

Kan børn have 2 adresser?

Sådan fungerer delt bopæl. Regler i forældreansvarsloven fra 1. april 2019 giver mulighed for, at I som forældre, begge to kan være bopælsforældre. Det betyder, at barnet kan have bopæl hos jer begge, hvis I laver en såkaldt aftale om delt bopæl.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Kan man miste retten til samvær?

Det kan for eksempel ske, hvis samværsforælderen har været voldelig, hvis der er et meget højt konfliktniveau mellem forældrene, eller hvis barnet ikke ønsker samvær. Når Familieretshuset eller Familieretten har truffet en afgørelse, vil I begge få tilsendt et samværsdokument.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på moedrehjaelpen.dk

Hvad skal der til for at få den fulde forældremyndighed?

Hvis du står I en situation, hvor samarbejdet med den anden forælder er så vanskeligt, at det går ud over jeres fælles barn, kan du søge om fuld forældremyndighed over barnet. Du kan sende en ansøgning til Familieretshuset, som vil indkalde dig og den anden forælder til et møde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boerneadvokaten.com

Hvad ligger Familieretten vægt på?

Familieretten vil lægge vægt på de oplysninger som Familieretshuset har indhentet. Men mange andre ting vejer dog også tungt i rettens overvejelser. Det kan for eksempel være, om barnet kan blive i sine vante omgivelser og fortsætte i sin institution eller skole samt bevare sine sociale relationer og fritidsinteresser.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bakpluslyster.dk

Hvad skal der til for at miste samvær?

Hvis I er uenige om samvær, eller du ønsker at få ændret en aftale om samvær, skal I altid først kontakte Familieretshuset. Hvis I bliver enige i Familieretshuset, kan Familieretshuset registrere jeres aftale om samvær. Hvis det ikke lykkes at blive enige, sender Familieretshuset sagen videre til familieretten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på domstol.dk

Hvad er faderens rettigheder?

Sørge for barnets mad, tøj, bolig m.m. Beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, at alle barnets behov bliver dækket. Bestemme hvad barnet skal hedde. Bestemme hvor barnet skal bo, og hvor det skal gå i skole.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kriseramtfar.dk

Kan bopælsforælderen bestemme samvær?

Både bopælsforælder og samværsforælder kan på egen hånd træffe bestemmelse om forhold, der relaterer sig til den direkte daglige omsorg for barnet. Forældrene kan desuden hver for sig bestemme over de fritidsaktiviteter, som barnet deltager i, når barnet opholder sig hos hver af forældrene.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på privatretsadvokaterne.dk

Hvornår må børn selv bestemme om de vil bo hos mor eller far?

Det er en udbredt misforståelse, at børn, der er fyldt 12 år, selv kan vælge, hvor de vil bo. I forældremyndighedssager og bopælssager skal dommeren altid træffe afgørelsen ud fra et skøn over, hvad der er bedst for barnet. I dette skøn kan indgå mange momenter, herunder naturligvis også barnets egne ønsker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvor langt må man flytte med fælles forældremyndighed?

Hvis I har fælles forældremyndighed, er I stadig fælles om de mere alvorlige og betydningsfulde beslutninger. Som bopælsforælder må du flytte med barnet indenfor landets grænser – du har dog pligt til at give den anden forælder besked senest seks uger inden flytningen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på moedrehjaelpen.dk

Hvornår har far ret til samvær?

Hvornår kan samværsforælderen få samvær med barnet? Hvis I er enige, kan I selv lave en samværsaftale, når det passer jer. Hvis I ikke er enige om samværet, kan samværsforælderen først søge om at få sit samvær fastsat i Familieretshuset, når barnet er født, og faderskabet eller medmoderskabet er fastslået.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på moedrehjaelpen.dk