Hvem kan fratage autorisation?

En sundhedsperson kan fratages sin autorisation midlertidigt, hvis der er begrundet mistan- ke om, at sundhedspersonen fremover vil være til fare for patientsikkerheden på grund af grov forsømmelighed, sygdom eller misbrug, som gør sundhedspersonen uegnet til at vare- tage sit hverv.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvordan kan du få frataget din autorisation?

Du kan miste din autorisation

Den mest almindelige årsag til fratagelse er alkoholmisbrug eller sindslidelse, men grov uforsømmelighed kan også være, at man løser opgaver ud over sit kompetenceniveau. Er du i fare for at miste din autorisation, kan du få hjælp i din lokale FOA-fagforening.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvordan kan man miste sin autorisation?

Du kan kun miste din autorisation varigt ved en retslig afgørelse. Det kræver, at styrelsen senest to år efter den midlertidige fratagelse anlægger sag ved domstolene. Du har ret til at bruge din fagforening på alle niveauer i en sag om autorisation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagbladetfoa.dk

Kan man få frataget sin autorisation?

Det er kun domstolene, der permanent kan fratage dig din autorisation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvem er omfattet af autorisationsloven?

En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson. En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at du bliver omfattet af autorisationsloven. Der medfølger en række rettigheder og pligter, når du bliver autoriseret sundhedsperson.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Kan jeg give nogen tilladelse til at hæve penge fra min bankkonto?Hvilke faggrupper skal have autorisation?

For læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater, jordemødre, kliniske tandteknikere, kontaktlinseoptikere, optometrister og tandplejere samt behandlerfarmaceuter forbeholdes den autoriserede endvidere ret til at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, jf. afsnit II.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvad siger autorisationsloven?

Hvad siger Autorisationsloven? I følge Autorisationsloven (§ 17) er en autoriseret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsr.dk

Kan en læge miste sin autorisation?

»Fremover kan en læge midlertidigt få frataget sin autorisation, hvis der er »begrundet mistanke om, at lægen er til fare for patientsikkerheden«, som loven formulerer det. I dag kan det ske, hvis lægens 'fortsatte virksomhed skønnes at frembyde overhængende fare'«.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ugeskriftet.dk

Hvor længe gælder en autorisation?

Retten til selvstændigt virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år. Det gælder, uanset hvilken sundhedsfaglig autorisation du har. Du kan dog søge om tilladelse til at fortsætte selvstændigt virksomhed. For læger, tandlæger og kiropraktorer bortfalder den særlige tilladelse til selvstændigt virke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvor finder du loven om autorisation?

Autorisationsregisteret. Alle sundhedspersoner, som har en autorisation, er registreret i Autorisationsregisteret. Som sundhedsperson kan du finde dit autorisationsID i registeret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvilke pligter har du som autoriseret sundhedsperson?

Du er som autoriseret sundhedsperson forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i dit arbejde. Du skal skrive patientjournaler i forbindelse med patient behandling. Du har pligt til at deltage i tilsyn, som fore tages af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dbio.dk

Hvad handler 6 i autorisationsloven?

Personer omfattet af § 5, stk. 1, 2 og 4, er forpligtet til på begæring af Styrelsen for Patientsikkerhed at afgive oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af tilsynet, og at medvirke ved tilsyn efter Styrelsen for Patientsikkerheds nærmere anvisninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskelove.dk

Hvad betyder autorisation ikke gyldig?

Hvis du vælger filtreringsmuligheden uden gyldig autorisation finder registeret alle de personer, som ikke aktuelt har en gyldig autorisation. Hvis en person står i registeret, men ikke har en gyldig autorisation, er dette markeret ved en rød ramme, ligesom det ved rød tekst fremgår, at autorisationen ikke er gyldig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Kan man miste sin autorisation som sygeplejerske?

Vi kan suspendere din autorisation, hvis du ophører med at udøve faglig virksomhed i Danmark fx på grund af sygdom, udrejse, pension eller lignende, eller hvis der er begrundet mistanke om, at du i forbindelse med genoptagelse af faglighed virksomhed kan være til fare for patientsikkerheden.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvem er under skærpet tilsyn?

En sundhedsperson kan sættes under skærpet tilsyn, hvis vi har en begrundet mistanke om, at personen vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for patienter. Denne mistanke vil typisk basere sig på en afgørelse i en mindre alvorlig klagesag eller på en faglig indberetning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad koster en SSA autorisation?

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad er formålet med autorisation?

En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson og anvende en bestemt titel. En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at man bliver omfattet af autorisationsloven.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad medfører en autorisation?

En autorisation er et bevis for retten til at virke som sundhedsperson. Autorisationen er en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og kompetencer. Flere titler for sundhedsfagligt personale er beskyttede.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvem udsteder autorisation?

Vi udsteder automatisk en autorisation til dig, når du har bestået den medicinske embedseksamen og har aflagt lægeløfte. Du må kun arbejde som og kalde dig læge, hvis du har en autorisation. Hvis du vil arbejde selvstændigt som læge, skal du desuden søge tilladelse til selvstændigt virke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad må en læge ikke?

En sundhedsperson må således ikke videregive oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger uden patientens samtykke. Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser, undersøgelser, indlæggelser, behandling, psykiske eller sociale problemer. Alle oplysninger er fortrolige.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foa.dk

Hvad betyder det at en SSA er autoriseret og underlagt autorisationsloven?

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskelove.dk

Hvad er autorisationsloven sygeplejerske?

En autorisation er et bevis for en sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter (Styrelsen for Patientsikkerhed 2017a). Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som administrerer autorisationen for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på klinik.digi.munksgaard.dk

Hvilken lovgivning er gældende vedr medicinadministration?

Læger er efter § 17 i autorisationsloven generelt forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin virksomhed. Det gælder uanset, om der er tale om en fysisk konsultation eller en online-konsultation.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad betyder det at være autoriseret sundhedsperson?

Med en autorisation har du bevis for, at du må arbejde som autoriseret sundhedsperson og kalde dig en bestemt titel. En autorisation får du på baggrund af en gennemført uddannelse. Der følger en række rettigheder og pligter med, når du bliver autoriseret sundhedsperson.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad siger sundhedsloven?

Sundhedsloven regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Mens regionerne har ansvaret for behandling på sygehusene, har kommunerne ansvaret for store dele af den øvrige sundhedsindsats, eksempelvis genoptræning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysio.dk