Hvem betaler løn i fleksjob?

Som ansat i et fleksjob får du løn fra din arbejdsgiver og et tilskud fra kommunen. Tilskuddet kaldes fleksløntilskud og bliver beregnet ud fra den løn, som du får fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Hvor meget betaler arbejdsgiver til flexjob?

Din arbejdsgiver betaler løn for din effektive arbejdstid. Fleksløntilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 procent af højeste dagpengesats, dvs. 19.952 kr. (2024) pr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvem udbetaler Fleksløn?

Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Hvad får jeg i løn i fleksjob?

Fleksløntilskuddet beregnes ud fra et beløb på 19.333 kr. (2023) om måneden. Tilskud og løn kan samlet maksimalt svare til den overenskomstmæssige fuldtidsløn for tilsvarende arbejde. Tilskuddet bliver sat ned med 30 procent af lønnen (inklusive pension) op til 15.817 kr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Hvordan fungerer fleksjob?

Et fleksjob er et arbejde i en privat eller offentlig virksomhed, der er på nedsat tid og med særlige skånehensyn, enten fysiske eller psykiske. Det vil sige, at der tages hensyn til den enkelte medarbejders arbejdsevne. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens evne og behov for at blive skånet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Sådan får du fleksjob - Det Faglige HusHvad koster det at have en ansat i fleksjob?

Du betaler kun løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, som Odense Kommune udbetaler direkte til fleksjobberen. Det betyder, at hvis du ansætter en fleksjobber 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 %, betaler du løn for 10 timers arbejde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på odense.dk

Hvordan udbetales fleksjob?

Tilskuddet kaldes fleksløntilskud og bliver beregnet ud fra den løn, som du får fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig. Hovedreglen er, at jo højere løn man får fra sin arbejdsgiver, jo lavere bliver fleksløntilskuddet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Hvor meget ferie har man i fleksjob?

Svar (revideret 12.1.2018): Personer, der er ansat i et fleksjob, er omfattet af de almindelige ferieregler. Det vil sige, den ansatte har ret til 25 feriedage om året.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cabiweb.dk

Hvor lang tid kan man være i fleksjob?

Hvor længe kan jeg være i fleksjob? Selve fleksjobbet er midlertidigt i fem år ad gangen, hvis du er startet i dit fleksjob efter 2012, og du ikke er fyldt 40 år. Efter 4½ år skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad bliver modregnet i fleksjob?

Dit flekslønstilskud nedsættes med 30% af din lønindtægt, hvis din løn + pensionsbidrag er under 16.323 kr. Er din lønindtægt + pensionsbidrag over 16.323 kr. skal 55% af beløbet, som overstiger 16.323 kr. fratrækkes i dit fleksløntilskud.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på detfagligehus.dk

Kan man skifte job som fleksjobber?

Fleksjob efter den nye ordning er midlertidige og kan bevilges i op til fem år ad gangen. Du skal dog ikke skifte fleksjob hvert femte år. Kommunen følger første gang op efter 2½ år, og derefter inden det 5. år er gået.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hk.dk

Hvornår kan man gå på pension når man er i flexjob?

Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år for at få seniorpension. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre. For at få Tidlig Pension, skal du som minimum have været på arbejdsmarkedet i 42 år, når du fylder 61 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fagligsenior.dk

Hvad får man som ledig fleksjobber?

Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 procent af højeste dagpengesats, dvs. 17.558 kr. (2023) og 18.137 kr. (2024) pr.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Er fleksjob permanent?

Et fleksjob er som udgangspunkt midlertidigt. Det betyder, at kommunen skal vurdere, om den fleksjobansatte fortsat er berettiget til et fleksjob, efter at personen har været ansat i et fleksjob i 4½ år. Reglerne om midlertidighed afhænger af, om den fleksjobansatte er over eller under 40 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på star.dk

Kan man fyre en fleksjobber?

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cabiweb.dk

Hvad sker der hvis man bliver fyret fra fleksjob?

Opsiges en flexjobber i strid med reglerne i forskelsbehandlingsloven, er der risiko for, at arbejdsgiveren bliver pålagt at skulle betale en godtgørelse til flexjobberen svarende til enten 6, 9 eller 12 måneders løn afhængigt af flexjobberens anciennitet og krænkelsens grovhed.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dahllaw.dk

Hvor mange timer må jeg arbejde i fleksjob?

Der findes ikke nogen lov vedr. min. eller max. timetal i forhold til fleksjob.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på k10.dk

Kan man få udbetalt tab af erhvervsevne ved flexjob?

Du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 25 procent for perioden i fleksjob. Vi nedsætter derfor erstatningen fra 65 procent til 25 procent for så vidt angår denne periode. Du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 65 procent for perioden på ledighedsydelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvor mange job skal man søge om ugen som fleksjobber?

"Der stilles ikke specifikke krav til, hvor mange job en person skal søge inden for en given periode.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på k10.dk

Kan man godt være vikar som fleksjobber?

Du kan altså godt blive ansat som vikar. Hvis jobkonsulenten/sagsbehandler nægter, synes jeg bestemt, at du skal skrive en klage til jobcenterchefen og oplyse, at en arbejdsplads jo gerne vil ansætte dig som vikar for få timer, når de har behov - også selvom det ikke er til de timer, du er visiteret til.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på k10.dk

Hvad får man i sygedagpenge som flexjobber?

Hvis personen får sygedagpenge under sygdom, fratrækkes de udbetalte sygedagpenge i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt udbetales et beløb svarende til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Jobcentret følger op på sygemeldingen på samme måde som for andre sygedagpengemodtagere.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på cabiweb.dk

Hvad er et mini flexjob?

Siden 2013 og frem til juni 2015 har ca. 22.000 personer benyttet sig af muligheden for at blive ansat i et minifleksjob. Det betyder, at mere end hvert andet fleksjob i dag går til en person med en ugentlig arbejdstid på op til 10 timer.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.dk

Hvad er forskellen på Flexjob og flexydelse?

Fleksydelse er et offentligt tilskud, som du kan modtage, hvis du har haft et fleksjob. Fleksydelse er en tilbagetrækningsordning, hvorfor ydelsen kun er forbeholdt personer i fleksjob, som ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet, inden folkepensionsalderen er nået.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Kan man få fleksjob på 20 timer?

Eksempelvis kan det antages, at en fleksjobansat vurderes til at kunne arbejde 20 timer om ugen med en intensitet på 100%. Derfor vil denne fleksjobber blive aflønnet for 20 timer om ugen. Et andet eksempel kunne være en fleksjobansat, der vurderes til at kunne arbejde 30 timer ugentligt, men med en intensitet på 50%.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på nemadvokat.dk

Er fleksjob godt?

Fleksjobordningen giver også mulighed for at fastholde medarbejdere, som af en eller anden årsag ikke længere kan yde fuldtid. Dermed kan virksomheden beholde vigtige kompetencer og støtte en god medarbejder, der måske er havnet i en vanskelig situation, uden at det bliver en økonomisk byrde.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på erhvervsforum.ringsted.dk