Hvad sker der hvis et vidne ikke møder op i retten?

Hvad hvis jeg ikke møder op? Hvis du bliver væk uden at have en lovlig grund – eller hvis du bliver væk uden at give besked, selvom du har en lovlig grund til at udeblive – kan du blive idømt en bøde eller blive anholdt og hentet af politiet. En lovlig fraværsgrund er fx sygdom.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på domstol.dk

Kan man sige nej til at vidne i retten?

Hvis du bliver indkaldt som vidne i retten, har du pligt til at komme. Du kan således ikke selv vælge, om du har tid eller lyst til at vidne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Kan man blive fritaget for at vidne i retten?

Du kan kun undlade at møde op, hvis du har en lovlig grund (en gyldig grund til ikke at komme på det pågældende tidspunkt). Du vil eventuelt blive bedt om at fremlægge dokumentation for dette.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvad sker der hvis man ikke kan huske hvad der skete som vidne?

Vidne i retten

Hvis der er noget, du ikke kan huske eller er i tvivl om, skal du sige det. Hvis du har noter fra hændelsen, er det en god idé at genlæse dem, inden du møder i retten. Du kan blive indkaldt som vidne flere gange – først i byretten og senere i landsretten, hvis sagen går videre.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på politi.dk

Kan man tvinges til at vidne mod ægtefælle?

Reglerne fremgår af retsplejelovens § 171. En parts nærmeste (en samlever) har som udgangspunkt ikke pligt til at afgive forklaring som vidne. Retten kan i særlige tilfælde pålægge vidnet pligt til at udtale sig, men der skal være vægtige grunde til dette.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

What Happens When Witnesses Don’t Show UpHvornår behøver man ikke at vidne i retten?

Hvis du har begået noget strafbart, er du heller ikke forpligtet til at forklare om det, medmindre du allerede er blevet dømt. Dommeren vil normalt gøre dig opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at forklare om dine egne strafbare handlinger, men at du er forpligtet til at fortælle det om sagen, du ellers kan.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvor meget får man for at vidne i retten?

Du får en godtgørelse for at vidne i retten. Vidnegodtgørelsen er i dag på 80 kr. Godtgørelsen bliver beregnet efter, hvor mange timer, du bruger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvad sker der hvis en tiltalt ikke møder i retten ved indkaldelse?

Som tiltalt har du pligt til at møde personligt i retten på det tidspunkt, der står i rettens indkaldelse. Hvis du udebliver i en sag, vil du enten blive anholdt eller dømt uden at få mulighed for at forsvare dig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hjulmandkaptain.dk

Hvad koster det at lyve i retten?

Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på themis.dk

Hvem er fritaget for at vidne?

For præster i folkekirken og andre trossamfund, læger, forsvarere, retsmæglere og advokater samt offentligt ansatte, medlemmer af Folketinget og journalister gælder der nemlig en række særlige regler, der betyder, at man i visse tilfælde kan fritages for at afgive forklaring for retten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dommeridag.dk

Hvad sker der hvis man lyver i retten?

Alle personer, der bliver indkaldt til at afgive forklaring i retten, har pligt til at møde op i retten og tale sandt. For alle vidner, inkl. ofre, gælder, at man kun skal fortælle det, som man selv kan huske. Hvis et vidne lyver i retten, kan vidnet blive tiltalt for falsk forklaring for retten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvem må overvære en retssag?

I Danmark er alle retsmøder som udgangspunkt offentlige. Det vil sige, at borgere og repræsentanter fra pressen har adgang til alle retsmøder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Er det rigtigt at det ikke koster noget at føre en retssag hvis man vinder den?

En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Der skal altid betales en retsafgift til retten, og der skal meget ofte betales udgifter til advokat. Ofte er der derudover omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner. Den, der vinder en retssag, får dækket sine udgifter helt eller delvist.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på domstol.dk

Hvad er straffen for at true et vidne?

Straffen for trusler varierer stort afhængigt af grovheden, gerningsmandens karakter og historik, og den specifikke sag. I yderste tilfælde kan vidnetrusler straffes med fængsel op til 8 år. En stor forskel på vidnetrusler og regulære trusler er, at trusler om simpel vold kan straffes, hvis de fremføres mod et vidne.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forsvarsadvokater.dk

Kan man dømmes uden retssag?

​En sag kan – hvis der ikke bliver rejst tiltale – slutte på flere måder. Selv om politiet har sigtet dig, fordi mistanken har rettet sig mod dig, kan anklagemyndigheden beslutte ikke at rejse tiltale. Det betyder, at sagen ikke kommer i retten.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvornår bliver man indkaldt som vidne?

Rettens indkaldelse af vidner i civile sager skal ske hurtigst muligt efter berammelsen af hovedforhandlingen, og parterne skal underrette deres egne vidner om tidspunktet for hovedforhandlingen, så snart den er berammet. Indkaldelsen skal forkyndes for vidnet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskelove.dk

Hvad er forskellen på at være sigtet og tiltalt?

Man skifter status fra mistænkt til sigtet, når politiet meddeler, at man nu er sigtet i sagen. Tiltalt bliver man, når anklagemyndigheden har vurderet den sag, politiet har arbejdet på, og besluttet at rejse tiltale ved retten. I dette skema kan du se betydningen af at være mistænkt og sigtet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ret.systime.dk

Hvor lang tid kan der gå hvis man er sigtet?

Det følger af retsplejelovens § 718 b, at man som sigtet kan indbringe sagen for retten, når en sigtelse har stået på i 1 år og 6 måneder eller mere. Retten kan da forlænge fristen, men sker det ikke, så skal anklagemyndigheden inden 2 måneder træffe afgørelse om tiltale.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på badv.dk

Kan man forsvare sig selv i retten?

Man må have ret til at forsvare sig selv uden en påtvunget beskikket forsvarer, der jo som oftes slet ikke er personlig engageret i vedkommende sag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på skrivunder.net

Kan man blive anholdt uden sigtelse?

Hvornår bliver man anholdt af politiet? Hvis politiet har en rimelig grund til at mistænke dig for at være skyldig i en forbrydelse, kan de anholde dig. Politiet kan vælge at anholde dig for at forhindre at du stikker af, begår flere forbrydelser eller for at forhindre, at du påvirker politiets efterforskning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bergadvokater.dk

Hvad sker der hvis man nægter sig skyldig?

I sager hvor den sigtede nægter sig skyldig, vil sagen behandles som en domsmandssag med en juridisk dommer, samt to doms-mænd. I retten vil rettens medlemmer altid være tilstede, herudover en anklager samt forsvareren. Nogle gange kan der være en bistandsadvokat tilstede, som repræsenter den forurettede.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advokatfirmaetengelbrecht.dk

Hvad er forskellen på påtale og tiltale?

Påtaleopgivelse er det at undlade at tiltale for et strafbart forhold, fordi anklagemyndigheden ikke mener, at der er tilstrækkeligt bevis til, at den sigtede kan blive dømt. Påtaleopgivelse, der er et udslag af princippet om in dubio pro reo, medfører, at en række sager afsluttes pga. bevisets stilling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvor meget skal man betale hvis man taber en retssag?

Taber du en retssag, har du normalt pligt til at betale de udgifter, som modparten har haft som følge af retssagen. Den tabende part skal derfor betale både sine egen og modpartens omkostninger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Kan man melde sig syg til retten?

Det gør du ved at få lavet en lægeattest. Du kan finde blanketten på domstolenes hjemmeside. Det er vigtigt, at du ikke bare bliver væk fra retsmødet, selv om du mener, at du er for syg til at komme. Du skal hurtigst muligt give besked til den, som har indkaldt dig til retsmødet, eller til retten, hvis du bliver syg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på anklagemyndigheden.dk

Hvor meget koster det at tabe en retssag?

Hvis du taber sagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten. Du skal opfylde visse betingelser for at få fri proces. Din ansøgning om fri proces skal indleveres til Civilstyrelsen eller til retten via minretssag.dk.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på domstol.dk