Hvad er samtykke ikke?

Et samtykke er ikke givet frivilligt, hvis der for eksempel er et tydeligt ulige forhold mellem enkeltpersonen og virksomheden/organisationen (som eksempelvis ved forholdet mellem arbejdsgiver og ansat), eller hvis enkeltpersonen skal give samtykke til behandling af unødvendige personoplysninger som betingelse for, at ...

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvornår er det samtykke?

Samtykke. Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit samtykke til dette. Men for at samtykke er gyldigt, skal det være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er reglerne for samtykke?

Et samtykke skal være frivilligt. Formålet med et samtykke er at give de registrerede et valg og ikke mindst kontrol over personoplysninger om dem selv. Et samtykke anses derfor ikke for at være afgivet frivilligt, hvis den registrerede ikke har et reelt eller frit valg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvilke 3 former for informeret samtykke er der?

Der er forskellige muligheder for at give samtykke
  • Informeret samtykke: Du bekræfter aktivt, at du giver dit samtykke, når du har modtaget information.
  • Stiltiende samtykke: Du giver udtryk for samtykke på anden måde end ved tale.
  • Forældresamtykke: Gælder for børn under 15 år.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på hospitalsenhedmidt.dk

Hvad er udtrykkeligt samtykke?

Et samtykke til behandling kan foreligge udtrykkeligt, mundtligt eller skriftligt eller efter omstændighederne stiltiende, jf. lovens § 6, stk. 4. Et udtrykkeligt samtykke foreligger, når patienten bevidst og konkret giver udtryk for, at han/hun er indforstået med den påtænkte behandling.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Hvad er samtykke?Er mundtligt samtykke nok?

Selve samtykket kan du som udgangspunkt give mundtligt eller skriftligt, fordi det skal være et udtrykkeligt samtykke. I de fleste situationer, vil du give et mundtligt samtykke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad er et stedfortrædende samtykke?

Stedfortrædende samtykke til behandling. For patienter, der varigt mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt og dermed ikke selv kan give et informeret samtykke, skal der i stedet indhentes et stedfortrædende samtykke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvad er betingelserne for at et samtykke er gyldigt?

Et samtykke skal kunne dokumenteres

Et samtykke er kun gyldigt, hvis du kan påvise, at du har fået et samtykke fra vedkommende, som du behandler personoplysninger om. I de fleste tilfælde, så vil dette indebære, at du har skriftlig dokumentation på, at dette samtykke er givet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gdpr.dk

Hvornår kan man selv give samtykke?

Patienter der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til en behandling. Som sundhedsperson skal du altså ikke indhente samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, men alene fra den unge, som er fyldt 15 år. Du skal dog informere og inddrage indehaveren af forældremyndigheden i den unges stillingtagen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stps.dk

Hvor lang tid gælder et samtykke?

Et generelt informeret samtykke skal være skriftligt og kan gælde i op til 12 måneder, inden det evt. skal fornyes. Et generelt informeret samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ism.dk

Hvornår skal man have en samtykkeerklæring?

Hvis man som virksomhed vil indsamle og bruge personoplysninger om en kunde, skal man med den nye persondataforordning (GDPR) have en samtykkeerklæring. Det kan man få lov til, hvis det specifikt står i loven eller i en kontrakt, men højst sandsynligt vil det kræve et specifikt samtykke, før man må indsamle disse data.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på itb.dk

Hvad er en personfølsom oplysning?

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

Race og etnisk oprindelse. Politisk overbevisning. Religiøs eller filosofisk overbevisning. Fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad menes der med begrebet informeret samtykke?

Der er tale om et informeret samtykke, når forældremyndighedsindehaver og den unge forstår formålet med anbringelsen, som fremgår af handleplanen. Kun hvis parterne er enige i og indforståede med formålet, vil der blive tale om en frivillig anbringelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ast.dk

Hvorfor samtykke?

Samtykke er ikke altid nødvendigt

I nogle sager, f. eks. i sociale sager, vil offentlige myndigheder imidlertid efter andre regler skulle indhente et samtykke, der har til formål at sikre dine rettigheder og din indflydelse ved behandling af sagen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan man give samtykke til vold?

Til visse forbrydelser, fx drab og grov vold, kan offeret dog ikke give samtykke med den virkning, at gerningsmanden ikke kan straffes. For andre forbrydelser, fx tyveri, betyder offerets samtykke, at der ikke foreligger en forbrydelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Kan man give samtykke når man er fuld?

Hvis du er sammen med en partner, som er fuld eller sover, så kan vedkommende ikke give samtykke.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på everydaysexismproject.dk

Hvilke oplysninger må man videregive?

Det vil typisk være om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold. Det kan også være oplysninger om helbred, væsentlige sociale problemer og misbrug. Familien har en særlig religiøs tilknytning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på svendborg.dk

Kan man trække sit samtykke tilbage?

Kan jeg tilbagekalde mit samtykke? Ja, et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal behandlingen af oplysninger om den registrerede ophøre, hvis oplysningerne ikke kan behandles på et andet grundlag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er et brud på persondatasikkerheden?

I databeskyttelsesforordningen defineres et brud på persondatasikker- heden på denne måde: “Et brud påsikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautori- seret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.”

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvad er en retlig forpligtelse?

Retlig forpligtelse

I forbindelse med social sikring har I ifølge loven pligt til at levere personoplysninger (f. eks. ugentlig indkomst for jeres ansatte) til de relevante myndigheder.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på commission.europa.eu

Hvad skal der stå i en samtykkeerklæring?

Hvornår og hvordan er samtykket blevet givet? Hvad har den enkelte samtykket til? Et samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Formuler dig i sammenhængende tekst og i et neutralt sprog, så den er letlæselig for og tilpasset den, der skal skrive under (den registrerede).

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Hvad siger sundhedsloven?

Sundhedsloven regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Mens regionerne har ansvaret for behandling på sygehusene, har kommunerne ansvaret for store dele af den øvrige sundhedsindsats, eksempelvis genoptræning.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysio.dk

Hvornår har man oplysningspligt?

Oplysningspligten indebærer, at du som dataansvarlig har pligt til at give den registrerede en række oplysninger, når du indsamler og behandler personoplysninger om vedkommende. Det gælder ikke først, når den registrerede spørger efter dem – du skal give oplysningerne på eget initiativ.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advodan.dk

Er en mail en personoplysning?

Er email-adresse en personfølsom oplysning? Nej. En e-mailadresse er kategoriseret som personlige oplysninger, fordi den vedrører personen og kan identificere vedkommende. Det betragtes dog ikke som følsomme personoplysninger, fordi de ikke i sig selv har en direkte og alvorlig indvirkning på privatlivets fred.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på bysafeonline.com

Er køn en personfølsom oplysning?

”En tommelfingerregel er, at de almindelige personoplysninger er alle andre oplysninger end dem, der er følsomme eller vedrører strafbare forhold, og som kan henføres til en fysisk person – det kan være alder, køn, højde, mailadresse, vægt, CV og eksamensresultater for bare at nævne nogle.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk