Hvad er et Medudvalg?

Som tillidsrepræsentant og medlem af et MED-udvalg er du talsmand for dine kollegaer, og du skal varetage deres interesser overfor ledelsen. Derfor forventes det, at du har hørt og sikret dig opbakning til dine synspunkter blandt medarbejderne forud for drøftelserne i MED.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kost.dk

Hvad laver man i et med udvalg?

MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Formålet med MED-samarbejdet er at kvalificere ledelsens beslutninger og derved sikre kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne, samt at sikre at ledere og medarbejdere arbejder sammen om at skabe gode arbejdsforhold bl. a. med fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forhandlingsfaellesskabet.dk

Hvad laver et LMU?

Arbejdsmiljøgrupperne agerer lokalt og arbejder med forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet ude i afdelingerne. Lokale MED-Udvalg (LMU) er ofte organiseret på afdelings-niveau og arbejder med de nære ting, som har betydning for den daglige drift i afdelingen.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionsyddanmark.dk

Hvad skal drøftes i med?

I MED-systemet har man pligt til at informere og drøfte sagerne med ledelsen inden der træffes en beslutning. Herefter skal medarbejdernes synspunkter indgå i beslutningsgrundlaget. Er det muligt at foretage afstemning i et MED-udvalg, hvis man ikke kan nå til enighed? Nej, der kan ikke stemmes i et MED-udvalg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fho.dk

Hvad er en med aftale?

Formålet med MED-aftalen er at optimere arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Målet er i sidste ende at skabe attraktive arbejdspladser og rum for faglig udvikling og samarbejde. Med MED-aftalen sætter vi en stor kulturforandring i gang.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medtrio-i-buf.kk.dk

Tester MÆRKELIGE tricks til at blive rask!Hvordan kommer jeg ud af en aftale?

Hvis du som aftalepart ikke anser dig bundet af den anden parts accept, skal du altid meddele dette skriftligt, da du ellers risikerer at blive bundet af aftalen. Du kan ikke fortryde et retligt bindende løfte. Du kan derfor ikke annullere en aftale.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på virksom.dk

Hvornår er en aftale endelig?

En aftale er bindende, når der er afgivet et tilbud og tilbud efterfølgende er accepteret. For at et tilbud er korrekt accepteret, skal den accepterende part være i stand til at acceptere tilbud. Hvis den tilbudsgivende part ved, at den accepterende part ikke kan eller må acceptere tilbud, er aftalen ikke bindende.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dokument24.dk

Hvad er forskellen på trio og med?

Trio'en skal udarbejde retningslinjer for arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold, der sikrer, at medarbejderne får medindflydelse og medbestemmelse. MED-opgaven stiller store krav til både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medtrio-i-buf.kk.dk

Hvad er et trio møde?

En TRIO består i udgangspunktet af samar- bejdet mellem tre funktioner: Leder, tillids- repræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. TRIO'en kan mødes systematisk, men ofte uformelt og drøfte spørgsmål, der har betydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på at.dk

Hvad er en LMU?

LMU står for leder-medarbejder-udvalg, også kendt som MED-udvalg. LMU består af Orions forstander, arbejdsmiljølederen, en rehabiliteringsleder, to arbejdsmiljørepræsentanter samt fire tillidsrepræsentanter for de forskellige faggrupper på Orion. ​ LMU behandler forskellige emner, som har betydning for Orion.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på densocialevirksomhed.dk

Hvad er personalemøde med MED status?

Enheds-MED, Lokal-MED eller Personalemøde med MED-status træffer beslutninger om den enkelte afdeling/institutions udmøntning af retningslinjer, rammer og principper, sat af Hoved-MED, udar- bejder evt. lokale retningslinjer og drøfter øvrige spørgsmål i relation til afdelingens praksis.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på oao.dk

Hvad er med møder?

Et møde er en samling af mindst to personer, der er indkaldt med henblik på at fremme en eller flere fælles sager gennem verbal kommunikation. Hensigten med mødet er ofte udtrykt gennem en dagsorden, der er en liste over sager, der skal behandles på mødet.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvad står med før?

Hvad er MED? MED står for medindflydelse og medbestemmelse. KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Kommunale Tjene- stemænd og Overenskomstansatte indgik i 1996 en rammeaftale om at fremme medindflydelse og medbestemmelse i det (amts)kommunale system.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på forhandlingsfaellesskabet.dk

Hvad er en TRs opgave?

TRs opgave er: at skabe dialog om medlemmernes interesser, være talsmand for kollegerne og kan overfor ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra kollegerne samt optage forhandling om lokale spørgsmål.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vestjylland.sl.dk

Hvad er lokal med?

I LokalMED er der et forpersonskab, som består af en forperson og en næstforperson. Arbejdspladsens øverste leder er forperson for LokalMED, mens udvalgets medarbejderrepræsentanter vælger en næstforperson iblandt sig.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medtrio-i-buf.kk.dk

Hvad er et med system?

I MED-systemet er der gensidig informationspligt. Det betyder, at såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanterne har pligt til at informere hinanden og drøfte spørgsmål, der vedrører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for det område, MED-udvalget dækker.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medsamarbejdet.dk

Hvad består trio af?

Tillidsrepræsentant (TR)

TRIO består som udgangspunkt af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. TRIO er ikke et formelt organ (som MED) og er hverken reguleret af lovgivning eller overenskomster.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på vpt.dk

Hvad står Trio?

En TRIO består i udgangspunktet af samarbejdet mellem tre funktioner: Leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. TRIO'en kan mødes systematisk, men ofte uformelt og drøfte spørgsmål, der har betydning for hverdagens opgaveløsning og trivsel.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på godtarbejdsmiljo.dk

Hvad handler samarbejde om?

Samarbejde betyder, at flere personer arbejder sammen om en fælles opgave eller et fælles mål. I et samarbejde er der altid flere mennesker involveret, og derfor handler samarbejde også om kommunikation, relationer og om den måde, man omgås hinanden på.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på grundforloeb2sosu.ibog.gyldendal.dk

Hvad bidrager du selv med til samarbejdet?

Et godt samarbejde bygger på gensidig respekt, tillid og forståelse, hvilket opnås ved at teammedlemmerne kan kommunikere åbent og ærligt med hinanden. På den måde er alle klar over, hvad der foregår, og kan bidrage med deres idéer og forslag.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på goteam.dk

Kan en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant være samme person?

Det er muligt at den samme person kan vælges som både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Det kræver dog, at der gennemføres to separate valg, hvor valgreglerne for henholdsvis TR og AMiR følges. De to valg skal foregå hver for sig. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved kun ét valg.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på socialraadgiverne.dk

Er en sms juridisk bindende?

Der er ikke formkrav til, hvordan aftaler skal indgås, og mundtlige aftaler (eller SMS-aftaler) er ligeså bindende som skriftlige – blot de kan bevises, men det kan ofte være svært, hvis der ikke er vidner eller andre sikre holdepunkter som eksempelvis optagelser af samtalen eller parternes efterfølgende handlinger.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på advokathuset.dk

Kan man trække sit bud tilbage?

Meld skriftligt til sælger, at du har et ønske om at tilbagetrække buddet. Dette er altså kun muligt, hvis du endnu ikke har kendskab til, at sælgeren har accepteret dit tilbud. Sælgeren er bundet til handlen, så snart vedkommende har underskrevet købsaftalen og eventuelle forbehold er afklaret.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på juraport.dk

Er man altid bundet af en aftale?

Er aftaler altid bindende? Selvom du har indgået en aftale, er der situationer, hvor du alligevel ikke bliver bundet af aftalen, eller hvor du kun er forpligtet til at opfylde en del af aftalen. Dette er: Hvis der af aftalen følger en fortrydelsesret, og du benytter dig af den inden den udløber.

 Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk